Vedtægter

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte ved Skive kommune.

 

§ 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn: Skive Kommunes personaleforening.

Foreningens hjemsted: Torvegade 10, 7800 Skive.

 

§ 2 FORENINGENS FORMÅL

Etablerer fælles aktiviteter for alle medarbejdere/medlemmer på tværs af faggrupperne.

Fremme den enkeltes engagement og interesse heri.

Søge at opnå særlige fordele og personalegoder for Skive Kommunes ansatte og foreningens medlemmer.

 

§ 3 MEDLEMSKAB

Som medlemmer kan optages alle ansatte ved Skive Kommune med ansættelse på minimum 3 måneder.

Ansatte i institutioner og lignende, med hvilken Skive Kommune har et tæt samarbejde eller har indgået driftsaftale, kan efter ansøgning optages som medlemmer, hvis lønudbetalingen sker fra Skive Kommune.

 

Indmeldelse i personaleforeningen sker via foreningens hjemmeside www.skivepf.dk

Medlemskabet træder i kraft, når kontingent-trækket fremgår af lønsedlen.

Medlemsskabet af foreningen ophører automatisk når ansættelsen ved Skive Kommune ophører.

Ved overgang til efterløn, pension m.v. kan medlemskabet fortsætte hvis medlemmet ønsker det. Der skal gives besked til kassereren omkring fortsat medlemskab, da medlemmer udmeldes automatisk ved ansættelsens ophør.

 

§ 4 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts og indkaldes med mindst 14 dages skriftlig varsel.

Annoncering af generalforsamling sker på foreningens hjemmeside.

 

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab til godkendelse

4. Budget – fastsættelse af kontingent

5. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne

6. Valg af suppleanter i henhold til vedtægterne

7. Indkomne forslag - vedtægtsændringer

8. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller på begæring af mindst 20 % af medlemmerne. Indvarslingen foregår som ved ordinær generalforsamling.

 

§ 5 AFSTEMNING

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal af de fremmødte for at ændre i vedtægterne.

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Skriftlig afstemning kan foretages, hvis et medlem kræver det.

Nedlæggelse af foreningen skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger og der kræves 2/3 flertal af de fremmødtes stemmer for at nedlægge foreningen.

 

§ 6 VALG

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer.

I lige år vælges 4 medlemmer. I ulige år vælges 3 medlemmer. Medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, næstformand og sekretær, hvilke er forretningsudvalget.

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

Der vælges hvert år en revisor og en revisorsuppleant.

Alle medlemmer har mulighed for at opstille til bestyrelsen.

Det skal tilstræbes, at bestyrelsen er så bredt sammensat som muligt blandt foreningens medlemmer.

Udvalgene konstituerer sig selv.

 

§ 7 BESTYRELSEN

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen.

Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsen kan ikke pådrage foreningen gældsforpligtelser.

 

§ 8 UDVALG - AD HOC OPGAVER

Bestyrelsen kan ved særlige arrangementer og tiltag nedsætte specialudvalg.

Udvalg i øvrigt nedsættes af bestyrelsen. F.eks. bladudvalg, aktivitetsudvalg.

 

§ 9 KONTINGENT

Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Det er p.t. kr. 20,00 pr. medlem pr. måned. Beløbet trækkes månedsvis over lønnen.

Ved overgang til efterløn, pension m.v. betales kontingent til kassereren til udgang af regnskabsåret. Derefter betales der kontingent for 1 år ad gangen.

 

§ 10 REGNSKAB

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 

§ 11 TEGNINGS- OG HÆFTELSESREGLER

Forretningsudvalget kan handle på bestyrelsens vegne i mindre sager.

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af forretningsudvalget.

Medlemmerne har ingen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser, ligesom det enkelte medlem ved udmeldelse ikke har krav på andel af foreningens formue.

 

§ 12 ØVRIGE FORHOLD

Hvis det besluttes, at foreningen skal nedlægges, overdrages et evt. overskud til almen nyttige formål.

 

§ 13 Ikrafttræden m.v.

Vedtægterne træder i kraft 15-03-2016.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 15-03-2016.

 

På generalforsamlingen den 15-03-2017 Blev det vedtaget at kontigentet skal stige til 20 kr. pr. måned. Det sker med virkning fra den 01-05-2017.

 

Det blev også besluttet at seniormedlemmer med virkning fra den 01-01-2018 skal betale kontingent for det kommende år i januar måned, således at kontingentet følger kalenderåret.