Referater fra Generalforsamlinger

Referat fra Generalforsamling 2023 i Skive Kommunes Personaleforening

I år gennemførtes generalforsamlingen på Skive Travbane, Flyvej 2, 7800 Skive.

Det skete torsdag den 23. marts kl. 17.30 og forventes at være gennemført i løbet af den kommende time. Herefter buffet efterfulgt af kaffe og kage i restaurant Tarok.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne:

1     Valg af dirigent.

Bestyrelsen have aftalt at foreslå Allan Lanng som dirigent. Forsamlingen godkendte Allan som dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning.

Formand Doris Bisgaard gennemgik i kort form de aktiviteter der have været gennemført i årets løb. Der var fra forsamlingen enkelte spørgsmål, men mest ros for det brede udbud af arrangementer.

3. Regnskab til godkendelse.

Kasserer Trine Troelsgaard havde til storskærm forberedt en gennemgang af regnskabet. Der blev gennemgået forskellige sider fra regnskabet udarbejdet af foreningens revisor. Regnskabet blev godkendt.

Det blev vedtaget at regnskabet for 2022 skal vises på hjemmesiden.

4. Indkomne forslag – vedtægtsændringer.

Medlem Trine Troelsgaard havde indsendt et forslag til vedtægtsændring. Hun forslår en vedtægtsændring således at der for fremtiden kun kan vælges et bestyrelses medlem som er registeret som seniormedlem. Hun begrunder det med at antallet af seniormedlemmer i løbet af de senere år er steget fra ingen til nu at udgøre ca. 50 medlemmer.

Afstemningen blev gennemført ved håndsoprækning. Forslaget faldt og generalforsamlingen forsatte til næste punkt.

5. Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget at kontingentet fortsat skal være 20 kr. pr. måned

 

6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne

På valg er i år:

Birte Andersen - modtager genvalg.

Taus Andersen - modtager genvalg.

Pia Jensen - modtager genvalg.

Karsten D. Pedersen - modtager ikke genvalg.

Herefter kunne der opstilles nye kandidater til bestyrelsen.

Følgende ønsker valg:

Frank Christensen fra Drift og Anlæg.

Anette Mortensen fra Sundhedscenter Skive.

Dorthe Christensen fra Center for Psykiatri og Rusmiddel.

Jane Sevelsted fra ACS

 

Valgt blev:

Birte Andersen

Taus Andersen

Pia Jensen

Frank Christensen

 

Valget blev gennemført med stemmesedler. Hvert medlem skulle skrive 4 navne på de opstillede man ønske i bestyrelsen.

 

7. Valg af suppleanter i henhold til vedtægterne

Følgende ønsker valg til suppleanter.

 

Anette Mortensen fra Sundhedscenter Skive

Sana Lauritsen fra Børne-, Unge- og Familiecenter Skive

 

Valgt blev:

Anette Mortensen fra Sundhedscenter Skive

Sana Lauritsen fra Børne-, Unge- og Familiecenter Skive

 

8. Evt.

 

Der skal rettes en stor tak til dirigenten som skulle holde styr på hele processen og få gennemført generalforsamlingen. Der var i år tilmeldt 150 personer, (Fremmødt var der 126) en del højere antal personer ind i et gennemsnits år.  

Referat Birte Andersen og Taus Andersen.