2024

Referat fra Generalforsamlingen d. 19.03.2024.

Sted: Søby-Højslev Arena

Antal tilmeldte: 145

Antal fremmødte: 132

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent: Allan Lanng

2. Bestyrelsens beretning: Godkendt

3. Regnskab til godkendelse: Godkendt

4. Indkomne forslag – vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændring:

At personaleforeningen er for ansatte med ansættelse ved Skive Kommune.

Foreningen deles op i 2, en for ansatte og en for tidligere ansatte i Skive Kommune der er gået på pension. Ansat defineres som personer, der er ansat på et fast timetal på 16 timer eller mere.

Begrundelsen herfor er, at det som medlem er svært at få billet til arrangementerne, da der er en stor del af deltagerne som er pensionister. I vedtægterne står der ligeledes, at foreningen har til opgave at fremme fælles aktiviteter på tværs af faggrupper og afdelinger.

Der var afstemning ved håndsoprækning, forslaget blev nedstemt. Der var en livlig debat om for og imod forslaget.

5. Fastsættelse af kontingent: Der var forslag om forhøjelse af kontingent mhp at give større tilskud til arrangementer. Forslaget blev nedstemt, så kontingent er fortsat 20 kr pr måned.

6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne: Trine Troelsgaard, Susanne Dybdal og Doris Bisgaard, blev genvalgt uden modkandidater.

7. Valg af suppleanter i henhold til vedtægterne: Sana B. blev genvalgt og ny suppleant er Britta Hesselund. Uden modkandidater.

8. EVT.