Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024 Kl. 17.00 Søby/Højslev Arena

Praktisk information

Dato start 19. marts 2024 kl. 17:00
Dato slut 19. marts 2024 kl. 22:00
Tilmeldingsfrist 11. marts 2024 kl. 10:00
Maksimalt køb pr. medlem 1
Antal tilmeldte 145 (55 pladser tilbage)
Adresse Stoholmvej 20, 7840 Højslev
Kontaktperson Doris Bisgaard
Telefon 20343004
E-mail dobd@skivekommune.dk
Dato for aktivering af vare 2024-02-12 07:00:00

Du skal logge på , før du kan bestille.

Yderligere information

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag - vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændring:

At personaleforeningen er for ansatte med ansættelse ved Skive Kommune.

Foreningen deles op i 2, en for ansatte og en for tidligere ansatte i Skive Kommune der er gået på pension. Ansat defineres som personer, der er ansat på et fast timetal på 16 timer eller mere.

Begrundelsen herfor er, at det som medlem er svært at få billet til arrangementerne, da der er en stor del af deltagerne som er pensionister. I vedtægterne står der ligeledes, at foreningen har til opgave at fremme fælles aktiviteter på tværs af faggrupper og afdelinger.

5. Fastsættelse af kontingent

Jeg vil gerne foreslå en kontingent forhøjelse til 30-35 kr. Jeg kan se at det er blevet en del dyrere at deltage i jeres arrangementer. Der er flere på mit arbejde der synes det er blevet for dyrt at deltage og som ville foretrække at betale mere hver måned,for at være medlem.
Jeg synes I skulle sætte det til afstemning på generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne

På valg er:

Susanne Dybdal

Doris Bisgaard

Trine Troelsgaard

7. Valg af suppleanter i henhold til vedtægterne

8. EVT.

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte ved Skive Kommune.

 

§ 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn: Skive Kommunes Personaleforening.

Foreningens hjemsted: Torvegade 10, 7800 Skive.

 

§ 2 FORENINGENS FORMÅL

Etablere fælles aktiviteter for alle medarbejdere/medlemmer på tværs af faggrupperne.

Fremme den enkeltes engagement og interesse heri.

Søge at opnå særlige fordele og personalegoder for Skive Kommunes ansatte og foreningens medlemmer.

 

§ 3 MEDLEMSKAB

Som medlemmer kan optages alle ansatte ved Skive Kommune med ansættelse på minimum 3 måneder.

Ansatte i institutioner og lignende, med hvilken Skive Kommune har et tæt samarbejde eller har indgået driftsaftale, kan efter ansøgning optages som medlemmer, hvis lønudbetalingen sker fra Skive Kommune.

 

Indmeldelse i/udmeldelse af personaleforeningen sker via foreningens hjemmeside www.skivepf.dk

Medlemskabet træder i kraft, når kontingent-trækket fremgår af lønsedlen.

Medlemskabet af foreningen ophører automatisk når ansættelsen ved Skive Kommune ophører.

Ved overgang til efterløn eller pension kan medlemskabet i Personaleforeningen fortsætte hvis medlemmet ønsker det, det sker via hjemmesiden hvor man sender en besked om man fortsat ønsker medlemskab, dette skal ske inden sidste lønudbetaling fra Skive Kommune.

 

§ 4 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts og indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel.

Annoncering af generalforsamling sker på foreningens hjemmeside.

 

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag - vedtægtsændringer

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne

7. Valg af suppleanter i henhold til vedtægterne

8. EVT.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller på begæring af mindst 20 % af medlemmerne. Indvarslingen foregår som ved ordinær generalforsamling.

 

§ 5 AFSTEMNING

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal af de fremmødte for at ændre i vedtægterne.

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Skriftlig afstemning kan foretages, hvis et medlem kræver det.

Nedlæggelse af foreningen skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger og der kræves 2/3 flertal af de fremmødtes stemmer for at nedlægge foreningen.

 

§ 6 VALG

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer.

I ulige år vælges 4 medlemmer. I lige år vælges 3 medlemmer. Medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, næstformand og sekretær.

Tegningsberettigede i bestyrelsen er Formand og Kasserer

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

Alle medlemmer har mulighed for at opstille til bestyrelsen.

Det skal tilstræbes, at bestyrelsen er så bredt sammensat som muligt blandt foreningens medlemmer.

 

§ 7 BESTYRELSEN

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen.

Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsen kan ikke pådrage foreningen gældsforpligtelser.

§ 8 KONTINGENT

Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Det er p.t. kr. 20,00 pr. medlem pr. måned. Beløbet trækkes månedsvis over lønnen. For seniorer gælder følgende, man betaler et år frem fra den første måned man er på efterløn/pension. Der betales via hjemmesiden.

 

§ 9 REGNSKAB

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 

§ 10 TEGNINGS- OG HÆFTELSESREGLER

Tegningsberettede for foreningen er Formand og kassereren.

Medlemmerne har ingen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser, ligesom det enkelte medlem ved udmeldelse ikke har krav på andel af foreningens formue.

 

§ 11 ØVRIGE FORHOLD

Hvis det besluttes, at foreningen skal nedlægges, overdrages et evt. overskud til alment nyttige formål.

 

§ 12 Ikrafttræden m.v.

Vedtægterne træder i kraft 24-9-2021

Vedtaget på Generalforsamlingen den 23-9-2021